મહત્વના દિવસો (૧ જન્યુઆરી થી ૩૧ ડીસેમ્બર)

25.00

In Stock

મહત્વના દિવસો

Style – Ebook

રૂ. 25/-

પરીક્ષા માટે ખુબ જ ઉપયોગી નીવડશે…

Categories: ,

Description

આ ઇબૂક માં ભારતમાં તેમજ વિશ્વમાં ઉજવાતા અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષમાં ઉપયોગી હોય તેવા મોટાભાગના દિવસોની યાદી મુકવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.જે આપને ઉપયોગી થશે.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “મહત્વના દિવસો (૧ જન્યુઆરી થી ૩૧ ડીસેમ્બર)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *